Харченко Сергій Миколайович

Завідувач кафедри фізичного виховання

Кандидат педагогічних наук

Доцент

E-mail: serhii.kharchenko@snau.edu.ua

ORСID: https://orcid.org/0000-0002-4975-321Х

ID Scopus: 57207760803

 

Народився 27 жовтня 1976 року в с. Беєво Липоводолинського району Сумської області.

1993 – 1998 – навчання в Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Фізичне виховання і методика спортивно-масової роботи» та здобуття кваліфікації вчителя фізичного виховання, керівника спортивних секцій шкільних та позашкільних закладів освіти.
1998 – 2000 - вчитель фізичного виховання Навчально-виховного комплексу № 10 м. Суми.
2000 - 2003 - викладач кафедри фізичного виховання Сумського національного аграрного університету.
2003 – 2018 - старший викладач кафедри фізичного виховання Сумського національного аграрного університету.
2018 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки».
2018 - присуджений науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
2019 – отримав вчене звання доцента кафедри фізичного виховання Сумського НАУ.
З 2020 і по теперішній час – доцент кафедри фізичного виховання Сумського НАУ.

Основні навчальні дисципліни: «Фізичне виховання».

Підвищення кваліфікації (стажування): інформаційні технології у викладанні спортивних дисциплін; удосконалення навчально-тренувального процесу студентів-спортсменів різної кваліфікації; розробка і удосконалення програм підготовка спортсменів (2014р.)

Стажування, «Scientific Development of New Eastern Europe» Conference Proceedings, Riga, Latvia, April 6th, 2019

Стажування "Європейська практики та різні підходи до викладання дисциплін у галузі фізичного виховання"6 вересня до 17 жовтня 2021, Куявський університет, Влоцлавеку (Республіка Польща).

Підвищення кваліфікації за програмою «Викладач фізичної культури». Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренко, 2021 рік.

 

 Інша інформація: тренер секції з мініфутболу.

 Основні публікації за останні 5 років:

 1. Харченко С.М. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. Вип. 1 (4). Суми: [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. С. 65 – 72.
 2. Харченко С.М. Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць. № 1 (87). 2018. С.198-215.
 3. Харченко С.М. Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць. № 1 (87). 2018. С.198-215.
 4. Козерук К.В., Харченко С.М. Методика корекції маси тіла учнів у процесі формального та неформального навчання фізичної культури. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. Журнал Суми: 2018., № 9 (83), С. 80-91.
 5. OlenaSemenog1, ArtemYurchenko, Olga Udovychenko, Inna Kharchenko, Sergii Kharchenko. Formation of Future Teachers’ Skills to Create and Use Visual Models of Knowledge. TEM Journal. Volume 8, Issue 1, Pages 275-283, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM81-38, February 2019. рр. 275 – 283.
 6. Харченко С. М. Проблеми збереження і зміцнення здоров’я студентів аграрного профілю під час навчання в закладах вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. Суми, 2019. № 3 (87). С. 124 – 134.
 7. Харченко С.М., Хоменко С. В., Гриб Т. О. Теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: у 2т. Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019 Т. ІІ. С. 125 – 130.
 8. Харченко С. М. Методологічні основи формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. Суми: 2019. № 4 (88). С. 119-129.
 9. Харченко       С. М.   Сучасні          проблеми       фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: Суми: Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2019. С. 125 - 130.
 10. Самохвалова І. Ю., Харченко С. М., Матлаш В. А., Ліфінцев І. Д. Використання засобів настільного тенісу в процесі фізичного виховання студентів: навчально – методичний посібник. Суми: Видавництво ФОП Цьома, 2019. 125 с.
 11.  Самохвалова І. Ю., Харченко С. М., Коломієць А. Я. Розвиток координаційних здібностей студентів аграрного університету засобами спортивних ігор в процесі неформальної фізкультурної освіти: навчально – методичний посібник. Суми: Видавництво ФОП Цьома, 2019. 103 с.
 12. Dmytro Litvinov, Olena Litvinova,Natalia Borys, Andrii Butenko, Igor Masyk, Viktor Jnychko,Lidiia Khomenko.Nataliia Terokhina,Serhii Kharchenko. The Typicality of Hydrothernal Conditions of the Forest Steppe and Their Influence on the Productivity of Crops Journal of Environmental Research, Engineering and Management. Vol. 76. No 3. 2020pp.84 – 95. DOI 10.5755/j01. Erem76. 3.25365
 13. Салатенко І. О., Харченко С. М., Коломієць А. Я. Професійно – прикладна фізична підготовка студентів економічних спеціальностей та шляхи її покращення.     Матеріали     LXXXII     конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» 26 – 27 квітня 2021 року. Перереяслів – Хмельницький.
 14. Харченко С. М., Самохвалов І. Ю. Аналіз психологічних та соціологічних теорій особистості як концептуальних засад неформальної освіти. International  scientific    and    practical    conference «Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries»: conference proceeding, September 25 – 26, 2020. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P2.260 p. P.97 – 101.
 15. Харченко С.        Проблема       формування здоров'язбережувальної компетентності у технічних фахівців. Фізико - математична освіта, 2020. 4(22). Ч2. С. 96 – 100.
 16. Салатенко І. О., Харченко С. М., Євтушенко Є. Г., Коломієць А. Я. Основи фізичного виховання для самостійних занять студентів під час карантину: навчально-методичний посібник. Суми: СНАУ,2020. 100 с.
 17. Yuliia О. Rudenko, Olena V. Semenikhina, Inna I. Kharchenko, Serhii M. Kharchenko. DISTANCE LEARNING: RESULTS OF A SURVEY OF TEACHERS       AND       COLLEGE       STUDENTS. Information technologies and learning tools №6 (84),2021.
 18.  Харченко С. М. Дослідження фізичної підготовленості дівчат, які займаються пляжним волейболом. / І. Ю. Самохвалова, В. О. Кисельов, С.М.Харченко//Фізичне виховання та спорт. Запорізький національний університет. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 2. С. 55 — 61.
 19. Харченко С. Акмеологічні складові розвитку рухових якостей здобувачів вищої освіти. / І. Самохвалова, С. Харченко // Педагогічні науки: теорія і практика. Вісник Запорізького національного університету, 2021. №2. С. 243 – 248.
 20. Харченко С.  Ефективність програми розвитку рухових умінь студенток в умовах професійної підготовки. / І. Самохвалова, С. Харченко, В. Жуков, С.Потапчук //Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. Вісник Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець – Подільський, 2021.Випуск 22. С. 71 –81.
 21. Самохвалова І. Ю., Харченко С. М. Аналіз складових моделі розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти в умовах професійної підготовки на акмеологічних засадах //International scientific conference «Modern European psychological and pedagogical education. The development of a creative learning environment». October 8–9, 2021. Łódź, the Republic of Poland : ―Baltija Publishing‖, 2021.С 115 – 118.
 22. Харченко С. Самохвалова І., Коломієць А. Вплив секційних занять з фізичного виховання на фізичну та розумову працездатність студентів аграрного університету // Матеріали ХХІ Міжнародної науково – практичної конференції молодих учених «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення»27 –   28   жовтня   2021року   м.   Суми. СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021.Т1. С. 238 – 242.
 23. Харченко С. М., Самохвалова І. Ю., Коломієць А. Я. Теоретико – методичні основи навчання техніки легкоатлетичних вправ студентів закладів вищої освіти. Навчально - методичний посібник. Сумський національний аграрний університет. Суми, 2021.   98с.
 24. Vira Petruk, Yuliia Rudenko, Artem Yurchenko, Inna Kharchenko, Serhii Kharchenko, Olena Semenikhina. Analysis of the Results of the Pedagogical Experiment on the Integrated Analysis of the Average and Dispersions. International Journal of Modern Education and Computer Science(IJMECS). Vol.14. No.6, pp. 25-34. 2022. DOI:10.5815/ijmecs.2022.06.03 (Scopus).
 25. Самохвалова І. Ю., Харченко С. М. Компоненти культури здоров’я та педагогічні умови їх впровадження. International scientific conference «The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society» : conference proceedings, July 30–31, 2022. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 364 pages.  Рр184 — 18.
 26. Самохвалова І. Ю., Харченко С. М. Рухова активність студентів аграрного університету в умовах воєнного стану. International scientific conference «Development of physical culture and sports amidst martial law» : conference proceedings, October 5–6, 2022. Częstochowa, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2022. Рр. 103 – 106.
 27. Харченко С. Аналіз психоемоційного стану студенток закладів вищої освіти під час занять фізичними вправами в різні фази оваріально — менструального циклу /   І. Самохвалова, С. Харченко, Л. Демченко, О. Дубинська // Педагогічні науки:теорія, історія, інноваційні технології, СДПУ імені А. С. Макаренко, 2022. №4(118). С. 121 — 130.
 28. Харченко С. М. Використання фітнес програм у фізичному вихованні студенток закладів вищої освіти під час дистанційного навчання. / І. Ю. Самохвалова, С. М. Харченко //  Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини.  Національний університет водного господарства та природокористування, 2022  №11. С. 157 — 163.