Випусковими кафедрами забезпечується викладання дисциплін на всіх курсах денної та заочної форми навчання студентів, ведеться дипломне проектування, написання магістерських робіт. Особлива увага на кафедрі приділяється вдосконаленню змісту та методики навчання студентів, методичному забезпеченню навчального процесу. Всі види занять з вивчення дисциплін, що викладаються на кафедрі забезпечені навчально-методичними комплексами, методичними вказівками, підручниками та посібниками. Викладацький склад кафедри бере активну участь в написанні та виданні монографій, підручників і навчальних посібників з дисциплін, які викладаються на кафедрі.
Безупинно вдосконалюється навчальний процес. Розробляються і впроваджуються методичні посібники, створюються нові робочі місця з лабораторних і практичних робіт, розвивається гурткова наукова студентська робота. На кафедрі запроваджуються сучасні форми навчальних занять: лекції з використанням мультимедійних засобів, практичні та лабораторні заняття із віртуальним відображенням технологічних процесів виробництва продуктів харчування, багатофункціонально використовується ЕОМ, постійно проводяться виїзні практичні заняття на філіях кафедри, безпосередньо у виробничих умовах, стажування. Для вивчення дисциплін залучається сучасне технологічне обладнання, апаратно-вимірювальні та діагностичні комплекси, що розроблені силами колективу кафедри.
Науково-дослідна робота на кафедрі займає одне із головних місць. Сферою наукових інтересів кафедри технології харчування: Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних панелей, Удосконалення технологій ковбасних виробів з регульованими структурно-механічними показниками, Технологія кулінарної продукції з використанням рослинних білково-полісахаридних компонентів.
Запроваджуються найбільш сучасні види навчальних занять, лекції, практичні, семінарські заняття, розбір конкретних ситуацій, круглі столи, олімпіади, стажування, контрольні, курсові та дипломні проекти (роботи), навчальна та виробнича практики, тощо. Технологія навчання передбачає, крім обов’язкового відвідування аудиторних занять, самостійну роботу студентів, організовану індивідуальну навчальну діяльність із викладачем, складання іспитів та заліків у відповідності з навчальним планом. З цією метою кафедрою підготовлені електронні курси для дистанційного навчання студентів без відриву від навчальної, технологічної чи виробничої практик.

Освітні програми факультету харчових технологій 2023-2024

⇑ ⇑ ⇑ ⇑

Посилання