Спеціальність 181 «Харчові технології» посідає провідне місце серед інших спеціальностей аграрного профілю. Фахівці спеціальності відіграють важливу роль у системі керування виробничими підприємствами усіх рівнів народного господарства України. В умовах ринкової економіки та жорсткої економії енергетичних ресурсів їх значення зростає, підвищуються вимоги щодо їх підготовки за кількістю і якістю.
Матеріально-технічна база факультету– це 3 сучасних навчальних лабораторій: виробничої експлуатації, курсового та дипломного проектування, технічної експлуатації, діагностики машин.
Випусковими кафедрами забезпечується викладання дисциплін на всіх курсах денної та заочної форми навчання студентів, ведеться дипломне проектування, написання магістерських робіт. Особлива увага на кафедрі приділяється вдосконаленню змісту та методики навчання студентів, методичному забезпеченню навчального процесу. Всі види занять з вивчення дисциплін, що викладаються на кафедрі забезпечені навчально-методичними комплексами, методичними вказівками, підручниками та посібниками. Викладацький склад кафедри бере активну участь в написанні та виданні монографій, підручників і навчальних посібників з дисциплін, які викладаються на кафедрі.
На факультеті запроваджуються найбільш сучасні види навчальних занять, лекції, практичні, семінарські заняття, розбір конкретних ситуацій, круглі столи, олімпіади, стажування, контрольні, курсові та дипломні проекти (роботи), навчальна та виробнича практики, тощо. Технологія навчання передбачає, крім обов’язкового відвідування аудиторних занять, самостійну роботу студентів, організовану індивідуальну навчальну діяльність із викладачем, складання іспитів та заліків у відповідності з навчальним планом. З цією метою кафедрою підготовлені електронні курси для дистанційного навчання студентів без відриву від навчальної, технологічної чи виробничої практик.
Поглиблення знань з усіх предметів за допомогою самопідготовки стимулюється різними формами контролю поточного і підсумкового характеру.
Викладачі факультету орієнтовані на поєднання самоконтролю, комп’ютерного контролю та контролю експертів. Навчальні заняття проводяться у відповідності з розкладом. Для визначення рівня знань, умінь і навичок студентів проводиться поточний контроль знань із використанням сучасних методів контролю, в тому числі тестування. На кафедрі впроваджена та використовується модульна система контролю знань. Активне закріплення навчального матеріалу проводиться шляхом: застосування автоматизованих систем навчання; розгляду конкретних ситуацій з дисциплін; тестування, включаючи комп’ютерне тестування; проведення контрольних, модульних робіт; індивідуального прийому виконаних завдань; самостійної роботи студентів із застосуванням комп’ютерних технологій.
Вказані форми активного навчання матеріально забезпечені пакетами завдань і прикладними програмами.
З метою контролю рівня теоретичної і практичної підготовки студентів у процесі їх навчання здійснюється вимір знань та умінь на різних рівнях:
– поточний контроль знань (семінари, практичні заняття, рейтинговий контроль, модульний контроль, індивідуальна робота);
– підсумковий контроль знань (заліки, іспити, контроль залишкових знань);
– оцінка рівня відповідності кваліфікаційним вимогам.

Спеціальність “Харчові технології” включає в себе три ОП:
1. ОП “Харчові технології”;
2. ОП “Крафтові технології та гастрономічні інновації”;
3. ОП “Харчова безпечність та якість”.

ОП “Харчові технології”

Підготовка фахівців зі спеціальності 181 «Харчові технології» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636493 від 19.06.2015 р., сертифіката про акредитцію за IV рівнем серії НД-IІ №1940624 від 06.09.2010 р.
В штаті кафедри працюють: професори Перцевой Ф.В., Мазуренко І.К., доценти Мельник О.Ю., Степанова Т.М., Кошель О.Ю., Савченко-Перерва М.Ю., старші викладачі Бідюк Д.О., Маренкова Т.І., Боковець С.П., асистенти Середа О.Г., старші лаборанти Карпова А.А., Конопля Я.А.
Кафедра співпрацює із різноманітними закладами ресторанного господарства , ПРаТ “Харків Бісквіт”, групою компаній “Глобино”.

Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних конференціях та семінарах, та проходять підвищення кваліфікації на кращих в Україні підприємствах харчової промисловості.

ОП ” Крафтові технології та гастрономічні інновації”,
ОП “Харчова безпечність та якість