Самілик Марина Михайлівна

В. п. завідувача кафедри технології молока і м’яса
Кандидат технічних наук
E-mail: m.samilyk@ukr.net
ORCID https://orcid.org/ 0000-0002-4826-2080
ID WebofScience W-2450-2018
Scholar.google https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=TTgSihcAAAAJ
Народилась у 1984 році у м. Суми, українка.
1999-2003 навчання у Сумському технікумі харчової промисловості, спеціальність «Виробництво цукристих речовин», диплом з відзнакою..
2003-2005 навчання у Сумському національному аграрному університеті, спеціальність «Технологія зберігання, консервування та переробки молока».
2004-2007 навчання у Національному університеті харчових технологій (м. Київ), спеціальність «Технологія цукристих речовин».
2004-2017 працювала викладачем спецдисциплін у Сумському коледжі харчової промисловості НУХТ.
2008-2012 навчання в аспірантурі Національного університету харчових технологій без відриву від виробництва, спеціальність «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».
2014 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
За темою дисертації опубліковано 23 наукові роботи, із них: 9 статей у фахових виданнях (з них: 6 входять до переліку, 1 – закордонне видання), 13 доповідей на наукових конференціях, Патент України на корисну модель №80292, Патент України на корисну модель №108431
З 2013 року – працюю на посаді доцента в Сумській філії НУХТ.
З 2017 року – працюю на посаді старшого викладача кафедри технології молока і м’яса.
Основні навчальні дисципліни: «Загальні технології харчової промисловості», «Гігієна і санітарія харчових підприємств».
Напрям наукових досліджень: Інтенсифікація політермічної кристалізації; розробка функціональних молочних продуктів.
Підвищення кваліфікації:ТОВ «Індичка».