На кафедрі запроваджуються найбільш сучасні види навчальних занять, лекції, практичні, семінарські заняття, розбір конкретних ситуацій, круглі столи, олімпіади, стажування, контрольні, курсові та дипломні проекти (роботи), навчальна та виробнича практики, тощо. Технологія навчання передбачає, крім обов’язкового відвідування аудиторних занять, самостійну роботу студентів, організовану індивідуальну навчальну діяльність із викладачем, складання іспитів та заліків у відповідності з навчальним планом. З цією метою кафедрою підготовлені електронні курси для дистанційного навчання студентів без відриву від навчальної, технологічної чи виробничої практик.
Поглиблення знань з усіх предметів за допомогою самопідготовки стимулюється різними формами контролю поточного і підсумкового характеру.
Викладачі кафедри орієнтовані на поєднання самоконтролю, комп’ютерного контролю та контролю експертів. Навчальні заняття проводяться у відповідності з розкладом. Для визначення рівня знань, умінь і навичок студентів проводиться поточний контроль знань із використанням сучасних методів контролю, в тому числі тестування. На кафедрі впроваджена та використовується модульна система контролю знань. Активне закріплення навчального матеріалу проводиться шляхом: застосування автоматизованих систем навчання; розгляду конкретних ситуацій з дисциплін; тестування, включаючи комп’ютерне тестування; проведення контрольних, модульних робіт; індивідуального прийому виконаних завдань; самостійної роботи студентів із застосуванням комп’ютерних технологій.
Вказані форми активного навчання матеріально забезпечені пакетами завдань і прикладними програмами.
З метою контролю рівня теоретичної і практичної підготовки студентів у процесі їх навчання здійснюється вимір знань та умінь на різних рівнях:
– поточний контроль знань (семінари, практичні заняття, рейтинговий контроль, модульний контроль, індивідуальна робота);
– підсумковий контроль знань (заліки, іспити, контроль залишкових знань);
– оцінка рівня відповідності кваліфікаційним вимогам.
Викладачі кафедри постійно підтримують творчі зв’язки з базовими підприємствами регіону. В результаті такої співдружності формується тематика комплексних контрольних завдань, курсових та дипломних проектів (робіт), а також тематика науково-дослідницької та пошуково-дослідницької роботи кафедри. За останні п’ять років усі викладачі кафедри підвищили свою кваліфікацію шляхом стажування у інших навчальних ВНЗ та проходження курсів підвищення кваліфікації на виробництві.
Система підвищення кваліфікації, що реалізується на кафедрі, забезпечує безперервний ріст науково-педагогічної кваліфікації викладачів і відповідає сучасним вимогам.
Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, семінарах, мають та налагоджують подальші зв’язки з країнами близького та далекого зарубіжжя, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах. З 2014 року викладачі кафедр періодично проходять стажування у провідних ВНЗ та науково-дослідних установах Європи за тематикою роботи кафедр.

Технологічні та апаратурно-технологічні схеми

Вибіркові дисципліни кафедри технології харчування